.

Фондация за развитие "Читалища"

Фондация за развитие
Рейтинг:
0.00/10 от 0 глас(а)

Фондация за развитие "Читалища" (ФРЧ) е юридическо лице с нестопанска цел, продължаващо усилията на Проект "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата" (2001 – 2004) – съвместен проекта на Министерство на културата на Република България и Програма на ООН за развитие, финансово подкрепен от Американската агенция за международно развитие и Програма "Матра" на Правителството на Кралство Холандия.

 

Дългосрочната цел на Фондацията е да засили ролята на българските читалища като общностни центрове и ценни участници в местното развитие. Нейната стратегическа концепция е в съотвествие с националната политика, касаеща читалищния сектор, основана на принципите на децентрализацията, запазването на традициите, изграждането на гражданско общество и присъединяването на общностите към модерните глобални ценности.

 

ФРЧ е правоприемник на организационната структура, ценностите, достиженията, опита, установените партньорства и въздействието на Проект "Читалища". Тя има централен офис в София и 6 регионални клона в Благоевград , Видин, Кърджали , Плевен , Сливен и Шумен (бившите Регионални центрове), което й позволява да работи в цялата страна. Фондацията има богата база данни за читалищата и техните практики, анализи и експертни мнения за техните дейности и научените уроци. Екипът на ФРЧ познава изключително добре институционалните характеристики на читалищата и капацитета на местните общности; професионалните умения и потенциала на отделните читалищни екипи. Тя поддържа добре работещи връзки с повече от 330 читалища от страната.

 

 

Целите на Фондацията са:

 

 

 1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество
 2. Институционално укрепване на читалищата като местни граждански функции
 3. Подпомагане на традиционните читалищни дейности при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения
 4. Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление
 5. Повишаване ролята на читалищата на социалната и културната интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск в неравностойно положение, етнически общности и други
 6. Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане в дейността им на съвременните информационни технологии
 7. Разширяване възможностите на читалищата за осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и нови нива на компетентност, готовност и активно участие в процеса на присъединяване на България към ЕС
 8. Засилване ролята на читалищата при формиране на силно активно гражданство

Основните сфери на дейност на Фондация за развитие "Читалища" са:

 

Фондация за развитие "Читалища“ е инициатор за създаването и координатор на Читалищната мрежа за развитие. Мрежата е доброволна, неполитическа, нерелигиозна и неформална динамична структура, отворена към всички читалища в страната. Тя предоставя среда за общуване, обмен на информация, знания и опит, възможност за създаване на партньорства и коалиции между организациите, участващи в нея. Мрежата има над 400 регистрирани участника - читалища.

 

 • Програма за изграждане на институционален капацитет на читалищата

 

Програмата е основен инструмент за постигане на целите на фондацията и се основава на проучване на нуждите на читалищата. Тя предоставя обучение, информация, консултации, споделяне на опит. Програмата създава среда за търсене на нови модели и практики за развитие, за тяхното популяризиране и разпространяване. В рамките на програмата се издава и поредицата обучителни пособия "Съвременно читалище“.

 

Фондацията е носител на правата на порталния сайт на читалищата, който поддържа и актуализира ежедневно. Порталният сайт е пространство отворено за комуникация, обмен на информация, идеи, опит и ресурси между всички български читалища. В Порталния сайт са регистрирани и участват в информационния обмен над 500 читалища и много институции работещи с читалища.

 

ФРЧ е съучредител на Асоциация „Съвременни читалища“. Асоциацията е доброволно сдружение на читалища, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности.

 • Административен офис:
  София 1000
  София, бул. "Христо Ботев" 14, етаж 2
  E-mail: foundation@chitalishte.bg
  Телефони: (02) 9549720;9542890
  Факс: (02) 9549720;9542890
  Уеб адрес: http://www.chitalishte.bg/foundation.php

Няма въведени коментари!
amg-desen