.

Програма Глобaлни библиотеки - България

Програма Глобaлни библиотеки - България
Рейтинг:
0.00/10 от 0 глас(а)

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

 

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разшират своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата ще насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 

За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.

 

Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки. Приблизително 3 000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмент. Програмата ще има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.

 

Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата ще насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и ще способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

 

Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 900 целеви библиотеки ще включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, ще бъде дарен от Майкрософт.

 

Частичната подкрепа по субсидията от фондацията за още 700 библиотеки ще предполага: включване в обучителната програма и участие в дейностите по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Програмният екип и управителният съвет текущо ще следят възможностите за национални и международни източници на финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията и съответното насрещно финансиране от средства от националния и местните бюджети.

 

Инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, Глобални библиотеки работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. Майкрософт е партньор на Глобални библиотеки и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.

 • Административен офис:
  София 1040
  ул. "Хан Крум" 28, ет. 1
  E-mail: office@glbulgaria.net
  Телефони: (+359 2) 98-99-088
  Факс: (+359 2) 98-12-708
  Уеб адрес: http://www.glbulgaria.bg/index.php

Няма въведени коментари!
amg-desen